plakat nabor 2018Szkoła Podstawowa nr 56 w Łodzi ogłasza nabór do siódmej klasy z rozszerzoną liczbą godzin wychowania fizycznego o treści z zakresu elementów piłki siatkowej.

 

Nauka będzie odbywać się w cyklu dwuletnim.

W trakcie kształcenia zapewniamy:
1. Realizację programu szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwego dla tego typu szkoły.
2. Wszechstronne szkolenie sportowe prowadzone w ramach zajęć sportowych, według własnego programu szkolenia opracowanego pod kątem specyfiki sportu, jakim jest piłka siatkowa.
3. Obiekty i urządzenia sportowe niezbędne dla realizacji szkolenia (również poza placówką).
4. Program szkolenia wykracza poza kalendarz roku szkolnego – w czasie letnich wakacji będą organizowane zgrupowania sportowe.
5. Współpracę z Klubem Sportowym „WIFAMA” Łódź,Łódzkim Związkiem Piłki Siatkowej i Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym.
6.  Zwiększoną liczbę godzin zajęć sportowych tygodniowo, w tym udział w rozgrywkach młodzieżowych i międzyszkolnych, turniejach o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym.
7. Wysokiej klasy, doświadczonych nauczycieli, trenerów i instruktorów.


Kandydaci zobowiązani są:
- przedłożyć orzeczenie lekarskie informujące o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia;
- przystąpić do testu sprawności fizycznej ustalonego przez trenera,
- przedłożyć wniosek o przyjęcie do klasy sportowej oraz pisemną zgodę rodziców na podjęcie nauki w klasie z rozszerzonym programem wychowania fizycznego.

Kandydaci do klasy sportowej mogą zgłaszać się:
 w Sekretariacie Szkoły przy ul. Turoszowskiej 10, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
lub bezpośrednio u dyrektora szkoły: p. Włodzimierza Kurka (tel. 502 085 600)